Skip to main content

Sa shpesh kërkon shërbim kondicioneri?

Për të kuptuar nëse kondicioneri juaj ka nevojë për kontroll shërbimi të detyrueshëm, ju duhet të njihni shenjat që tregojnë se një njësi nuk po funksionon mirë. Vazhdoni të lexoni për të mësuar më shumë.

A janë të detyrueshme kontrollet e shërbimit?

Për të kuptuar nëse kondicioneri juaj duhet t’u përmbahet kontrolleve të detyrueshme të shërbimit, në fillim duhet të shikoni se sa agjent ftohës mund të mbajë një njësi. Nëse njësia përmban më pak se tre kilogramë agjent ftohës, nuk kërkohet mirëmbajtje. Nëse kondicioneri mban më shumë, atëherë aplikohen rregullat e mëposhtme:

  • 3 kg agjent ftohës: kërkohet mirëmbajtje vjetore

  • 30 kg agjent ftohës: njësia kërkon një kontroll shërbimi çdo gjashtë muaj

  • 300 kg agjent ftohës: njësia kërkon një kontroll shërbimi çdo tre muaj

Si ta dini nëse kondicioneri ka nevojë për mirëmbajtje?

Megjithëse nuk ju kërkohet që të kryeni kontrolle të rregullta mirëmbajtjeje, ndonjëherë kjo është e nevojshme. Edhe pa defekte të dukshme, rekomandojmë që kondicioneri të kontrollohet të paktën një herë në vit, për të garantuar performancën e tij optimale. Këto janë shenjat për të cilat duhet të kontrolloni, të cilat mund të tregojnë se kondicioneri ka nevojë për mirëmbajtje të menjëhershme.

  • Nëse njësia juaj bën më shumë zhurmë se zakonisht, mund të jenë bllokuar filtrat. Pastrojeni njësinë duke hequr pluhurin me fshesë me korrent. Nëse vazhdon e njëjta zhurmë, ose dëgjoni një zhurmë kërcitëse ose gjëmuese, mund të ketë një problem mekanik.

  • Nëse një kondicioneri i duhet shumë që të ftohë një dhomë, atëherë niveli i agjentit ftohës mund të ketë rënë shumë.

  • Nëse shikoni kosto më të larta energjie nga kondicioneri juaj, ajo mund të nënkuptojë se njësia nuk është instaluar siç duhet dhe duhet të kontrollohet.

Kontaktoni me ekspertin e duhur

Nëse kondicioneri juaj ka nevojë për shërbim, rekomandojmë të kontaktoni me një instalues të certifikuar.

Gjeni një instalues të Daikin në rajonin tuaj duke vizituar uebsajtin tonë.

Artikujt përkatës