Certifikimi i ndërtesës suaj "të gjelbër"

Certifikimi i ndërtesës suaj "të gjelbër"

Si kompani lider në sistemet HVAC-R, Daikin është partneri më i mirë për projektet tuaja "të gjelbra".

Rëndësia e ndërtesave të gjelbra

Zgjidhjet e ndërtimeve me efikasitet energjie mund të duken fillimisht të kushtueshme, por zgjedhja e opsionit ekologjik ju kursen para në planin afatgjatë. Duke investuar në një zgjidhje "të gjelbër", ju reduktoni kostot operacionale dhe përfitoni nga burimet e rinovueshme. Qëndroni një hap para standardeve të legjislacionit dhe rritni vlerën e tregut të ndërtesës suaj.

Partneri juaj "i gjelbër"

Partneri juaj "i gjelbër"

Një ekip me profesionistë të akredituar është i gatshëm t'ju drejtojë në përzgjedhjen e pajisjes së duhur për të arritur objektivat tuaja "të gjelbra" brenda buxhetit. Qoftë kur bëhet fjalë për certifikim BREEAM ose LEED, dizajn ekologjik apo komisionim, Daikin është pranë jush në çdo hap për t'ju ndihmuar të maksimizoni programin e ndërtesës suaj "të gjelbër".

What is BREEAM, LEED and WELL?

BREEAM, LEED and WELL are the three most widely used green bulding rating systems in the world. They provide a framework to assist building owners, architects and designers in choosing sustainable solutions that are long term and cost effective. 

How do they work?

Using independent and licensed assessors, they evaluate energy efficiency and water use, health and well-being, pollution, transport, materials, waste, ecology and management processes, and give buildings a rating based on these scientific evaluations in categories based on the number of points achieved.

By creating these targets ahead of regulatory requirements, this encourages greater sustainability and innovation in the building industry.

Daikin BREEAM/LEED Assessment Sheet

Created by our team of experts, the Daikin BREEAM/LEED Assessment Sheet helps you increase your building’s rating. You save time by sending this sheet directly to assessors when applying for BREEAM or LEED credits. 

Download the sheet now

Daikin Total Solution

Shumë ndërtesa funksionojnë kryesisht me sisteme të ndara për ngrohjen, ftohjen, ftohjen frigoriferike, ajrosjen dhe ujin e ngrohtë. Si rezultat, një sasi e madhe energjie shkon dëm. Ne ofrojmë një alternativë më efikase me Daikin Total Solution. Daikin Total Solution menaxhon deri në 70% të konsumit të energjisë të një ndërtese për të ofruar efikasitet maksimal energjie me kosto minimale operacionale dhe për të reduktuar emetimet e CO2.

Daikin Total Solution
VRV

Variable Refrigerant Volume (VRV) dhe teknologjia e inverterit

BREEAM, LEED dhe Daikin e shohin efikasitetin e energjisë si prioritetin kryesor gjatë zhvillimit të projektit tuaj "të gjelbër". Investimi më i mirë që mund të zgjidhni është Variable Refrigerant Volume e Daikin për sistemet VRV, sepse lejon që të përshtatni temperaturën e agjentit tuaj ftohës për të reflektuar kushtet aktuale; duke krijuar efikasitet optimal sezonal në çdo moment. Njësitë VRV, të çillerit dhe rikuperimit të nxehtësisë së ftohjes frigoriferike të Daikin të gjitha përdorin teknologjinë e inverterit për të dhënë rezultatet më të larta BREEAM dhe LEED për llogaritjet e efikasitetit të energjisë.

Variable Refrigerant Volume (VRV) and inverter technology

BREEAM, LEED and Daikin all view energy efficiency as a top priority when developing your green project. The best investment you can choose is Daikin’s Variable Refrigerant Volume for VRV systems, because it allows you to adjust your refrigerant temperature to reflect actual conditions and create optimal seasonal efficiency at all times. Daikin’s VRV, Chiller and refrigeration heat recovery units all use inverter technology to provide the highest BREEAM LEED and WELL scores for energy efficient calculations. 

VRV

The Intelligent Network

To drastically reduce your building’s energy consumption, the operation of an air conditioner needs to be managed and monitored 24/7. Daikin’s Intelligent Network (i-Net) is a web-based data and analytics tool which allows you to focus on your core business and leave the HVAC-R management to us. With Daikin i-Net, we continuously fine tune your system without intervention on your side. 

Intelligent Network
The Intelligent Network

Intelligent Network

Për të reduktuar në mënyrë drastike konsumin e energjisë të ndërtesës suaj, funksionimi i një kondicioneri duhet të menaxhohet dhe monitorohet 24 orë në ditë, 7 ditë në javë. Intelligent Network (i-Net) i Daikin është një mjet të dhënash dhe analitike i bazuar në ueb që ju lejon të fokusoheni në biznesin tuaj dhe të na e lini neve menaxhimin e sistemit HVAC-R. i-Net i Daikin konfiguron vazhdimisht me imtësi funksionimin e sistemit tuaj pa ndërhyrje nga ana jonë.

Projektet tona të ndërtesave "të gjelbra"

Ne jemi të specializuar për të ndihmuar ndërtuesit të arrijnë certifikimet BREEAM Excellent, LEED Gold, NZEB dhe të tjera të ngjashme. Eksploroni disa prej projekteve tona të ndërtesave "të gjelbra" me të cilat kemi punuar.

Quattro park c

Krakow, Poloni

BREEAM Shumë mirë

VRV përdoret si burim i vetëm për ngrohje dhe ftohje. Intelligent Touch Manager përdoret për kontroll qendror dhe menaxhim të konsumit të energjisë.

Crystal Tower

Bukuresht, Rumani

BREEAM faza e projektimit: Shkëlqyeshëm

Një shembull i shkëlqyer dhe i njohur i zgjidhjes totale të Daikin, që solli një instalim tepër efikas HVAC

Weybridge

Weybridge, Mbretëria e Bashkuar

BREEAM Shkëlqyeshëm

Sistemi i rikuperimit të nxehtësisë Daikin VRV si një kontribuues i madh në performancën e lartë në energji në një seli moderne.

Rritni vlerësimin tuaj BREEAM me Daikin

Themeluar në vitin 1990, BREEAM ndihmon pronarët e ndërtesave, arkitektët dhe dizajnerët të zgjedhin zgjidhje ekologjike afatgjata dhe me efikasitet në kosto. Duke përdorur vlerësues të pavarur dhe të licencuar, BREEAM vlerëson efikasitetin e energjisë dhe përdorimin e ujit, shëndetin dhe mirëqenien, ndotjen, transportin, materialet, mbetjet, ekologjinë dhe proceset e menaxhimit, si dhe u jep ndërtesave një vlerësim bazuar në këto vlerësime shkencore në një shkallë nga "Kalueshëm," "Mirë," "Shumë mirë," deri në "Shkëlqyeshëm" dhe "Shembullor". Duke i krijuar këto objektiva përpara kërkesave rregullatore, BREEAM inkurajon më shumë ekologjinë dhe inovacionin.

Fabrikat e Daikin në Belgjikë dhe në Republikën Çeke, dhe sistemet e veta VRV, Sky Air, Daikin Altherma, Split dhe çiller janë të gjitha me certifikim BES 6001. Ky certifikim siguron shfrytëzimin e burimeve me përgjegjshmëri shoqërore, ekonomike dhe ekologjike në të gjithë zinxhirin e furnizimit. BES 6001 njihet zyrtarisht nga BREAAM dhe integrimi i produkteve me certifikim BES 6001 në ndërtesën tuaj rrit në mënyrë të konsiderueshme vlerësimin tuaj BREEAM.

BES6001_logo_breed.png

Mësoni më shumë