Skip to main content

Shërbimet e mirëmbajtjes

Rrisni jetëgjatësinë e sistemit tuaj dhe minimizoni kostot e përdorimit me kontrollet e rregullta të mirëmbajtjes nga Daikin.

Nga pajtueshmëria me ligjet dhe rregulloret më të fundit deri te monitorimi i performancës së sistemit tuaj, ne ofrojmë tre plane shërbimi mirëmbajtjeje për të siguruar mirëmbajtjen e mirë të instalimit tuaj Daikin.

 • Plan inspektimi

  • Një inspektim i plotë për t’u siguruar që sistemi juaj është në pajtueshmëri me legjislacionin dhe rregulloret e fundit evropiane
 • Plan parandalues

  • Raporte të matjes dhe këshilluese ofrojnë informacione të detajuara rreth instalimit tuaj
  • Siguroni kohë joproduktive minimale
  • Inxhinierët e shërbimit janë të disponueshëm për të kryer riparime emergjence
 • Plan optimal

  • Monitorim 24 orësh
  • Çdo problem i mundshëm që mund të lindë i dërgohet direkt Daikin
  • Shmangni kostot e papritura, sepse mbulohen të gjitha riparimet