Skip to main content

Kushtet kryesore për Politikën e Mbrojtjes së të Dhënave

Kushtet kryesore për Politikën e Mbrojtjes së të Dhënave

Kushtet kryesore për Politikën e Mbrojtjes së të Dhënave

 

Aplikacionet: nënkupton çdo softuer, aplikacion (për ueb), mjet dixhital të zhvilluar nga Daikin Europe N.V. ose një nga filialet e saj evropiane;

Vendimmarrja e automatizuar (përpunimi i bazuar vetëm te): nënkupton çdo përpunim të kryer përmes një procesi të automatizuar, pra duke përjashtuar çdo ndikim ose ndërhyrje njerëzore në lidhje me rezultatin e procesit në fjalë;

Partnerët e biznesit: nënkupton çdo individ ose biznes që është autonom nga DENV-G (Grupi Daikin Europe N.V.) por që ka njëfarë përfshirjeje në biznesin e DENV-G ose ka drejtuar një partneritet tregtar ose bashkëpunon me DENV-G për prodhimin dhe/ose furnizimin e produkteve/shërbimeve të markës Daikin;

Kuki: nënkupton një skedar të vogël që përmban një varg karakteresh që dërgohen në pajisjen e përdorur për të vizituar një uebsajt. Në vizitën e dytë në të njëjtin uebsajt, kuki mund të lejojë që ai uebsajt të njohë shfletuesin përmes të cilit është bërë vizita. Kukit mund të ruajnë preferencat e përdoruesit dhe informacione të tjera;

Grupi Daikin: nënkupton grupin e kompanive të kontrolluara nga Daikin Industries Ltd. Këto kompani janë prodhues dhe shitës të produkteve dhe shërbimeve të markës Daikin në mbarë botën;

Kontrolluesi i të dhënave: nënkupton një individ ose person juridik që përcakton qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale;

Përpunuesi i të dhënave: nënkupton një individ ose person juridik i cili përpunon të dhënat personale të një subjekti të caktuar të të dhënave sipas udhëzimeve të kontrolluesit të të dhënave;

Zyrtari i Mbrojtjes së të Dhënave: nënkupton një individ ose person juridik të ngarkuar me: 

  • informimin dhe këshillimin e kontrollorit, dhe përpunuesve dhe punonjësve të tij mbi përpunimin e të dhënave personale; 

  • monitorimin e përputhshmërisë së tyre me Rregulloren (BE) 679/2016 (GDPR);

  • këshillimin për hartimin e vlerësimeve të ndikimit në mbrojtjen e të dhënave; 

  • veprimin si pikë kontakti dhe bashkëpunimin me autoritetin mbikëqyrës të interesuar nga një ankesë ose që po heton për përpunimin e të dhënave personale. 

Subjekti i të dhënave: nënkupton një individ të identifikuar ose të identifikueshëm, të dhënat personale të të cilit përpunohen ofline përmes formularëve të printuar ose në internet përmes uebsajtit dhe aplikacioneve. I identifikueshëm nënkupton një individ që mund të identifikohet drejtpërdrejt ose tërthorazi, përkatësisht me anë të një identifikuesi si emri, numër identifikimi, të dhënat e vendndodhjes, një identifikues në internet ose nga një ose më shumë elemente që janë karakteristike për aspektin fizik, fiziologjik, gjenetik, identitetin psikik, ekonomik, kulturor ose social të atij individi.

DENV-G: nënkupton grupin e kompanive të përbëra nga Daikin Europe N.V.  (me seli të regjistruar në Belgjikë) dhe filialet e tij. DENV-G prodhon, shet dhe tregton produkte dhe shërbime të markës Daikin në rajonet Evropë-Lindje e Mesme-Afrikë dhe KSHP (Komonuelthi i Shteteve të Pavarura).

DIL: nënkupton kompaninë Daikin Industries Ltd. me seli në Japoni, pronare dhe kontrolluese e Daikin Group.

Filialet: çdo kompani që prodhon, shet dhe tregton produkte dhe shërbime të markës Daikin dhe kontrollohet nga Daikin Europe N.V..

GDPR: nënkupton Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave, akronim për Rregulloren (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 27 prill 2016 mbi mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe mbi lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave dhe shfuqizimin e Direktivës 95/46/KE.

IP: nënkupton numrin e njohur si adresë e protokollit të internetit (IP) që i caktohet çdo pajisjeje të lidhur me internetin. Numrat zakonisht caktohen në blloqe gjeografike. Një adresë IP shpesh mund të përdoret për të identifikuar vendndodhjen nga e cila një pajisje lidhet me internetin.

Interesi legjitim: nënkupton një interes të kontrollorit ose të një pale të tretë i cili është i ligjshëm dhe nuk anulohet nga interesat ose të drejtat dhe liritë themelore të subjekteve të të dhënave, që kërkojnë mbrojtjen e të dhënave personale, veçanërisht kur subjekti i të dhënave është fëmijë.

Kontrolluesi i përbashkët i të dhënave: nënkupton një individ ose person juridik që së bashku me të tjerët përcakton mjetet dhe qëllimet e përpunimit të të dhënave personale.

Të dhënat personale: nënkupton çdo informacion që lidhet me një individ të identifikuar ose të identifikueshëm (“Subjekti i të dhënave”).

Përpunim (i të dhënave personale): nënkupton çdo operacion ose grup operacionesh që kryhet mbi të dhënat personale ose grupe të dhënash personale, qoftë ose jo me mjete të automatizuara, të tilla si mbledhja, regjistrimi, organizimi, strukturimi, ruajtja, përshtatja ose ndryshimi, marrja, konsultimi, përdorimi, zbulimi me anë të transmetimit, shpërndarja ose në ndonjë mënyrë tjetër vënia në dispozicion, përafrimi ose kombinimi, kufizimi, fshirja ose shkatërrimi.

Profilizimi: nënkupton një formë përpunimi të automatizuar të të dhënave tuaja personale që përbëhet nga përdorimi i të dhënave personale për të vlerësuar aspekte të caktuara personale që lidhen me një individ, në veçanti për të analizuar ose parashikuar aspekte që lidhen me situatën ekonomike, shëndetin, preferencat personale, interesat, besueshmërinë, sjelljen, vendndodhjen ose lëvizjet e atij individi.

Pseudo-anonimizim (ose pseudo anonime, ose të pseudo anonimizuara): nënkupton përpunimin e të dhënave personale në mënyrë të tillë që të dhënat personale të mos i atribuohen dot më një subjekti specifik të dhënash pa përdorimin e informacionit shtesë, me kusht që ky informacion shtesë të ruhet veçmas dhe iu nënshtrohet masave teknike dhe organizative për të siguruar që të dhënat personale të mos i atribuohen një personi fizik të identifikuar ose të identifikueshëm.

Interesi publik: do të thotë çdo interes publik i përcaktuar me ligj ose i ndjekur nga një autoritet zyrtar.

Kategoritë e veçanta të të dhënave personale: nënkupton çdo të dhënë personale që zbulon origjinën racore ose etnike, opinionet politike, besimet fetare ose filozofike, ose anëtarësimin në sindikata, të dhënat gjenetike, të dhënat biometrike të përpunuara me qëllim të identifikimit unik të një individi, të dhënat në lidhje me shëndetin ose të dhënat në lidhje me jetën seksuale ose orientimin seksual të një individi;

Interesi jetik: nënkupton çdo interes që është thelbësor për jetën e një subjekti të dhënash ose të një individi tjetër;

Uebsajti: nënkupton uebsajtin e DENV-G (Grupit Daikin Europe N.V.) që arrihet me lidhjen e mëposhtme: www.daikin.eu