Skip to main content

Cilët rregullatorë të presionit të avulluesit (EPR) mund të përdoren me R410A?

ERP-të e përdorura për ftohje duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme.

  1. PS ≥ 25 bar
  2. Nuk lejohet valvul devijimi për rikuperimin e vajit
  3. EPR-ja mund të përdoret për lidhjen në 100% të frigoriferëve/avulluesve si për shembull për të mbrojtur artikujt nga funksioni i dimrit
  4. Raporti minimal i kapacitetit prej 50%
  5. Kur përdoret një EPR, ngarkesa totale e sistemit duhet gjithmonë të jetë minimalisht 2 kW
  6. Nuk ka kufizime për numrin e EPR-ve të përdorura

Kur në një projekt përdoret disa njësi ZEAS, grupojini të gjithë frigoriferët ose avulluesit me të njëjtën temperaturë të kërkuar avullimi me të njëjtën njësi ZEAS. Kjo do të optimizojë efikasitetin e sistemit të ftohjes.