Skip to main content

Çfarë është presioni/fuqia e zhurmës?

Niveli i presionit të zhurmës (Lp)

Është një njësi matjeje e energjisë së zhurmës që emetohet nga një burim zhurme, e shprehur në decibel ose dBA

Niveli i fuqisë së zhurmës (Lw)

Është si më lart, por matet në kushte të paracaktuara
Niveli i fuqisë së zhurmës është i pavarur nga:

  • vendndodhja e pajisjes
  • kushtet mjedisore dhe
  • distanca nga pika e matjes