Skip to main content

Çfarë është efikasiteti sezonal (SCOP dhe SEER)

Efikasiteti sezonal

Efikasiteti sezonal është një mënyrë e re për të matur efikasitetin e vërtetë energjetik të teknologjisë së ngrohjes dhe ftohjes, gjatë një viti të plotë. Kjo matje e re jep një tregues më realist të efikasitetit të energjisë dhe ndikimit mjedisor të një sistemi.

Metoda e re e vlerësimit të efikasitetit në energji merr shtysë nga Direktiva e BE-së për Produktet e lidhura me Energjinë (ErP), Direktiva Eco-design, që specifikon kërkesat minimale të Eco-design që prodhuesit duhet të integrojnë në produktet e tyre që përdorin energjinë.

Efikasiteti sezonal kërkoni një sistem të ri vlerësimi për produktet e ngrohjes dhe ftohjes, që duhet të përdoret nga të gjithë prodhuesit. Këto janë:

  • Vlera e Raportit të Efikasitetit Sezonal të Energjisë (SEER) në ftohje
  • Vlera e Koeficientit Sezonal të Performancës (SCOP) në ngrohje

Vlerësimet e reja sezonale

Vlerësimet e reja sezonale reflektojnë konsumin real të energjisë të një pompe nxehtësie, bazuar në efikasitetin gjatë një viti të tërë. SEER dhe SCOP matin konsumin vjetor të energjisë dhe efikasitetin në përdorimin tipik të përditshëm. Në planin afatgjatë, ato marrin në konsideratë luhatjet e temperaturës dhe periudhat në gjendje gatishmërie për të dhënë një tablo të qartë dhe të besueshme të efikasitetit energjetik tipik për një sezon të tërë ngrohjeje ose ftohjeje.

Produktet e Daikin përputhen me ErP sepse ato janë projektuar për efikasitet sezonal. Daikin ka një gamë të plotë produktesh të ajrit të kondicionuar të optimizuara për vlerësimet e reja të efikasitetit sezonal.