Skip to main content

Fletët e daljes së ajrit nuk funksionojnë në të njëjtën kohë në njësitë e brendshme kryesore dhe vartëse të një njësie multi me përdorim të njëkohshëm

Ka një vonesë kohore në transmetimin e sinjalit mes njësive kryesore dhe vartëse. Kjo nuk përbën keqfunksionim.