Kondicioneri ndalon në mes të punës (kohëmatësi ON në funksionim)

Kur vendoset kohëmatësi ON, kondicioneri mund të niset deri në një orë përpara kohës së caktuar për ta sjellë temperaturën e dhomës pranë temperaturës së vendosur me telekomandë.