Skip to main content

Kondicioneri ndalon në mes të punës (kohëmatësi ON në funksionim)

Kur vendoset kohëmatësi ON, kondicioneri mund të niset deri në një orë përpara kohës së caktuar për ta sjellë temperaturën e dhomës pranë temperaturës së vendosur me telekomandë.