Skip to main content

Kondicioneri nuk funksionon (llamba e funksionimit nuk është e ndezur)

Kontrolloni si më poshtë:

  • Sigurohuni që automati të mos ketë rënë dhe siguresa të mos jetë djegur.
  • Sigurohuni që spina e kordonit të rrymës të jetë lidhur mirë me prizën e shërbimit.
  • Sigurohuni që të mos ketë ndërprerje të energjisë elektrike.
  • Sigurohuni që telekomanda ka bateri të reja.
  • Sigurohuni që kohëmatësi të mos jetë programuar gabimisht.