Skip to main content

Si mund ta ndërpres funksionin e çiftimit WPS në përshtatësin WLAN?

Në këtë model, temperatura më e ulët që mund të vendoset (me telekomandën me infra të kuqe, telekomandën me tel dhe aplikacionin për smartphone) është 14°C.