Skip to main content

Njësia ime nuk punon më sepse ka një konflikt në regjimet e përdorimit.

Pse ndodh kjo dhe si mund ta zgjidh këtë?

Në rastin e sistemeve të brendshme multi, njësitë e brendshme nuk mund të përdoren në regjime të papërputhshme përdorimi (p.sh. ftohje dhe ngrohje). Kur ndryshoni regjimet e përdorimit, prioritet do t’i jepet njësisë prioritare (shikoni manualin e njësisë së brendshme për më shumë informacion). Njësitë joprioritare do të vendosen në regjim gatishmërie në rast se regjimi i përdorimit nuk përputhet me regjimin e përzgjedhur të përdorimit në njësinë e brendshme prioritare.

Për të zgjidhur konfliktin e regjimit, regjimet e përdorimit të njësisë prioritare dhe joprioritare duhet të jenë të njëjta ose të përputhshme ose njësia (njësitë) duhet të jenë të FIKURA.

Në aplikacion, do të jetë aktiv njoftimi i mëposhtëm për të treguar se aktualisht ka një konflikt regjimi përdorimi: