Skip to main content

Pajisja ka një kosh mbeturinash në etiketë, çfarë do të thotë kjo?

Produkti juaj është shënuar me këtë simbol. Ky simbol do të thotë se produktet elektrike dhe elektronike nuk duhet të përzihen me mbeturinat shtëpiake të padiferencuara.

Mos u përpiqni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i produktit dhe i pjesëve të tjera duhet të kryhet nga një instalues i kualifikuar në përputhje me legjislacionin vendas dhe kombëtar.

Produkti dhe mbetjet duhet të trajtohen në një impiant të specializuar trajtimi për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.

Me garantimin e hedhjes së përshtatshme të produktit, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin e njerëzve. Ju lutemi kontaktoni me instaluesin ose autoritetet vendore për më shumë informacion.