Pajisja ka një kosh mbeturinash në etiketë, çfarë do të thotë kjo?

FAQ-onlinecontroller-dustbin.jpg

Produkti juaj është shënuar me këtë simbol. Ky simbol do të thotë se produktet elektrike dhe elektronike nuk duhet të përzihen me mbeturinat shtëpiake të padiferencuara.

Mos u përpiqni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i produktit dhe i pjesëve të tjera duhet të kryhet nga një instalues i kualifikuar në përputhje me legjislacionin vendas dhe kombëtar.

Produkti dhe mbetjet duhet të trajtohen në një impiant të specializuar trajtimi për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.

Me garantimin e hedhjes së përshtatshme të produktit, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin e njerëzve. Ju lutemi kontaktoni me instaluesin ose autoritetet vendore për më shumë informacion.