Skip to main content

Në regjimin e thatë të kontrolluar me mikrokompjuter, ventilatori i njësisë së brendshme vepron në L për një minutë kur njësia e jashtme (kompresori) nuk punon

Funksioni i monitorimit vë në punë me detyrim ventilatorin e njësisë së brendshme për një minutë.