Skip to main content

Më rezulton një mesazh defekti me kodin e defektit “10000”. Çfarë do të thotë kjo?

Daikin Online Controller mund të instalohet në sistemet e brendshme multi. Në rastin e sistemeve të brendshme multi, njësitë e brendshme nuk mund të përdoren në regjime të papërputhshme përdorimi (p.sh. ftohje dhe ngrohje). Kur ndryshoni regjimet e përdorimit, prioritet do t’i jepet njësisë prioritare (referojuni manualit të njësisë së brendshme për më shumë informacion). Njësitë joprioritare do të vendosen në regjim gatishmërie në rast se regjimi i përdorimit nuk përputhet me regjimin e përzgjedhur të përdorimit në njësinë e brendshme prioritare.