Skip to main content

Kam disa përshtatës në të njëjtin rrjet me valë. Nuk e di më se cili përshtatës WLAN përputhet me cilën njësi në aplikacionin për smartphone Daikin Online Controller.

Për të gjetur përshtatësin WLAN që lidhet me një njësi të caktuar në aplikacionin për smartphone, ju mund ta përdorni funksionin e testimit të lidhjes1.

Kur ky funksion është i aktivizuar, dritat LED në përshtatësin e përputhur LAN do të fillojë të pulsojë për rreth 3 minuta.

1 Për të hyrë te “Connection test”:

  1. Zgjidhni një njësi në aplikacionin për smartphone.
  2. Shkoni te cilësimet e përshtatësit (ikona “Gear” në këndin e djathtë lart).
  3. Zgjidhni “Connection test”.