Skip to main content

Nuk arrij të lidh përshtatësin me rrjetin me valë duke përdorur menynë “WLAN settings”.

Provoni si më poshtë:

  • Ndiqni udhëzuesin e konfigurimit në aplikacion1
  • Nëse udhëzuesi i konfigurimit nuk e zgjidh problemin:
  1. Nëse rrjeti nuk është i dukshëm, referojuni pjesës “Rrjeti im nuk është i dukshëm në listën zbritëse të rrjetit”.
  2. Sigurohuni që emri i rrjetit me valë (SSID) të mos përfshijë karaktere të veçanta të tilla si “ ‘, %, &, ?, +, =, …” ose karaktere që nuk janë ASCII. Ato nuk mbështeten nga përshtatësi WLAN.
  3. Sigurohuni që të përdorni një cilësim të përputhshëm sigurie. Përshtatësi WLAN mbështet vetëm enkriptimin personal WPA ose WPA2. Enkriptimi WEP nuk mbështetet.

1 Te udhëzuesi i konfigurimit (“Add adapter”) mund të hyhet përmes menysë kryesore.

Pyetjet e shpeshta onlinecontroller lidhja e drejtpërdrejtë me përshtatësin regjimi ap përshtatësi nuk është i dukshëm