Skip to main content

Nuk mund të lidh përshtatësin WLAN me rrjetin tim.

Kontrolloni që ruteri me valë të jetë afër përshtatësit tuaj WLAN. Rrezja e përshtatësit WLAN mund të reduktohet në mënyrë të konsiderueshme nga pengesat që përmbajnë metal (p.sh. muret e përforcuara).

Gjithashtu kontrolloni që ruteri të mos jetë caktuar të përdorë kanalet 12 ose 13 të Wi-Fi në faqen e konfigurimit të ruterit (referojuni manualit të ruterit). Përshtatësi WLAN nuk mbështet përdorimin e kanaleve 12 dhe 13 të Wi-Fi. Nëse ruteri është caktuar në kanalin 12 ose 13 të Wi-Fi, ndryshoni cilësimet e ruterit në mënyrë që kanali Wi-Fi të përdoret brenda kufijve 1-11.