Skip to main content

Nuk mund të hyj te cilësimet e “WLAN connection”, “Out-of-home”, “Child lock” ose “Time” për përshtatësin tim WLAN.

Ju mund të shtoni deri në 50 njësi të brendshme në 1 llogari “Out-of-home”.

 • Në rast se nuk është krijuar më parë llogari “Out-of-home”:
 1. Sigurohuni që njësitë që dëshironi të shtoni në të njëjtën llogari “Out-of-home” të jenë të dukshme në aplikacionin për smartphone1.
 2. Aktivizoni funksionimin e “Out-of-home” në njësinë e parë2 dhe ndiqni hapat për të krijuar një llogari “Out-of-home”.
 3. Për të shtuar njësi të tjera në të njëjtën llogari “Out-of-home”, aktivizoni funksionimin e “Out-of-home”2 të njësisë dhe do t’ju kërkohet automatikisht të kopjoni cilësimet e llogarisë “Out-of-home” të njësisë së parë.
 • Në rast se është krijuar tashmë një llogari “Out-of-home”
 1. Sigurohuni që njësia që ka tashmë aktive një llogari “Out-of-home” dhe njësia që dëshironi të shtoni tek e njëjta llogari “Out-of-home” të jenë të dukshme në aplikacionin për smartphone1.
 2. Sigurohuni që të mos ketë njësi të lidhura që kanë llogari aktive “Out-of-home” që nuk dëshironi ta përdorni.
 3. Në njësitë që dëshironi të shtoni në të njëjtën llogari “Out-of-home”, aktivizoni funksionimin e “Out-of-home”2 dhe do t’ju kërkohet automatikisht të kopjoni cilësimet e llogarisë “Out-of-home” të njësisë tjetër3.

Shënime: Mund të duhen disa minuta përpara se një njësi e re e shtuar të bëhet e dukshme në serverin “Out-of-home”.

1 Njësitë mund të shtohen një nga një. Për të shtuar një përshtatës WLAN në rrjetin tuaj të shtëpisë, ndiqni udhëzimet e konfigurimit në aplikacion (“Add adapter”).

2 Për të aktivizuar funksionimin e “Out-of-home” në një njësi:

 1. Zgjidhni njësinë në aplikacionin për smartphone.
 2. Shkoni te cilësimet e përshtatësit (ikona “Gear” në këndin e djathtë lart).
 3. Zgjidhni “Out-of-home”.
 4. Aktivizoni “Out-of-home”.

3 Nëse aplikacioni për smartphone nuk kërkon automatikisht të kopjojë kredencialet e “Out-of-home” të një përshtatësi tjetër WLAN, kthehuni në ekranin kryesor, rifreskojeni dhe provoni sërish.