Skip to main content

Si mund ta ndërpres funksionin e çiftimit WPS në përshtatësin WLAN?

Mbajeni butonin [SETUP] të shtypur për 3 sekonda dhe çiftimi WPS do të ndërpritet.

Shënim: Ky funksion nuk është i disponueshëm në përshtatësin WLAN FW versioni 2.0.2 ose më i ulët. Në këtë rast, prisni për rreth 2-3 minuta deri në kohën çaktivizimit të çiftimit të WPS.