Tabela e specifikimeve për RXYSQ-TV9

RXYSQ4T8VB9 RXYSQ5T8VB9 RXYSQ6T8VB9
Recommended combination 3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB 2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB
Kapaciteti ftohës Prated,c kW 12.1 (1) 14.0 (1) 15.5 (1)
Kapaciteti ngrohës Prated,h kW 12.1 (2) 14.0 (2) 15.5 (2)
  Nom. 6°CWB kW 12.1 (2) 14.0 (2) 15.5 (2)
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ngrohje Nom. 6°CWB kW 2.68 (2) 3.27 (2) 3.97 (2)
COP at nom. capacity 6°C WB kW/kW 4.52 4.28 3.90
SCOP 4.4 4.6 4.9
SEER 7.0 6.8 7.0
ηs,c % 278.9 270.1 278.0
ηs,h % 171.6 182.9 192.8
Ftohja e hapësirës Kushti A (35°C - 27/19) EERd   3.1 2.7 2.7
    Pdc kW 12.1 14.0 15.5
  Kushti B (30°C - 27/19) EERd   5.3 4.9 4.9
    Pdc kW 8.9 10.3 11.4
  Kushti C (25°C - 27/19) EERd   9.6 9.2 9.5
    Pdc kW 5.7 6.6 7.3
  Kushti D (20°C - 27/19) EERd   14.0 15.3 16.4
    Pdc kW 4.3 4.5 4.6
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) TBivalent COPd (COP i deklaruar)   2.6 2.6 2.7
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 8.0 9.2 10.2
    Tbiv (bivalent temperature) °C -10 -10 -10
  TOL COPd (COP i deklaruar)   2.6 2.6 2.7
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 8.0 9.2 10.2
    Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -10 -10 -10
  Kushti A (-7°C) COPd (COP i deklaruar)   2.9 3.0 3.1
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 7.0 8.1 9.0
  Kushti B (2°C) COPd (COP i deklaruar)   4.3 4.5 4.7
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 4.3 5.0 5.5
  Kushti C (7°C) COPd (COP i deklaruar)   6.0 6.4 6.8
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.4 3.5 3.6
  Kushti D (12°C) COPd (COP i deklaruar)   7.3 7.9 8.5
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 4.1 4.1 4.3
Diapazoni i kapacitetit HP 4 5 6
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 64 (3) 64 (3) 64 (3)
Lidhja e treguesit të brendshëm Min.   50.0 62.5 70.0
  Maks.   130.0 162.5 182.0
Dimensionet Njësia Lartësia mm 1,345 1,345 1,345
    Gjerësia mm 900 900 900
    Thellësia mm 320 320 320
Pesha Njësia kg 104 104 104
Kompresori Type   Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht
Diapazoni i funksionimit Ftohje Min. °CDB -5.0 -5.0 -5.0
    Maks. °CDB 46.0 46.0 46.0
  Ngrohje Min. °CWB -20.0 -20.0 -20.0
    Maks. °CWB 15.5 15.5 15.5
Niveli i fuqisë së zhurmës Cooling Nom. dBA 68.0 (4) 69.0 (4) 70.0 (4)
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 50.0 (5) 51.0 (5) 51.0 (5)
Antipiretik Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Ngarkesa kg 3.6 3.6 3.6
  Mbushja TCO2Eq 7.5 7.5 7.5
Piping connections Lëngu Type   Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike
    Dia. jasht. mm 10 10 10
  Gazi Type   Lidhje konike Lidhje konike Lidhje e kallajisur
    Diametri i jashtëm mm 15.9 15.9 19.1
  Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 300 (6) 300 (6) 300 (6)
Aksesore Standarde Manual instalimi 1 1 1
  Manual përdorimi 1 1 1
  Tuba për lidhjen 1 1 1
Power supply Name   V1 V1 V1
  Phase   1N~ 1N~ 1N~
  Frekuenca Hz 50 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240
Shënime (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m
  (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m
  (3) - Nr. aktual i njësive të brend. varet nga lloji i njësisë së brendshme (njësi e brend. VRV DX, njësi e brend. RA DX, etj.) dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sist. (që është:; 50% ≤ CR ≤130%). (3) - Nr. aktual i njësive të brend. varet nga lloji i njësisë së brendshme (njësi e brend. VRV DX, njësi e brend. RA DX, etj.) dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sist. (që është:; 50% ≤ CR ≤130%). (3) - Nr. aktual i njësive të brend. varet nga lloji i njësisë së brendshme (njësi e brend. VRV DX, njësi e brend. RA DX, etj.) dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sist. (që është:; 50% ≤ CR ≤130%).
  (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme. (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme. (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.
  (5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës. (5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës. (5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.
  (6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit (6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit (6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit
  (7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB (7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB (7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB
  (8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit. (8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit. (8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.
  (9) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit. (9) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit. (9) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.
  (10) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë. (10) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë. (10) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.
  (11) - TOCA do të thotë vlerë totale e secilës OC-je të vendosur. (11) - TOCA do të thotë vlerë totale e secilës OC-je të vendosur. (11) - TOCA do të thotë vlerë totale e secilës OC-je të vendosur.
  (12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit (12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit (12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit
  (13) - Vlera automatike SEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së nxehtësisë VRV IV-S, duke përfshirë funksionin e kursimit të përparuar të energjisë (kontrolli i temperaturës së ndryshueshme të agjentit ftohës) (13) - Vlera automatike SEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së nxehtësisë VRV IV-S, duke përfshirë funksionin e kursimit të përparuar të energjisë (kontrolli i temperaturës së ndryshueshme të agjentit ftohës) (13) - Vlera automatike SEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së nxehtësisë VRV IV-S, duke përfshirë funksionin e kursimit të përparuar të energjisë (kontrolli i temperaturës së ndryshueshme të agjentit ftohës)
  (14) - Vlera standarde ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së nxehtësisë VRV IV-S, pa marrë parasysh funksionin e kursimit të përparuar të energjisë (14) - Vlera standarde ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së nxehtësisë VRV IV-S, pa marrë parasysh funksionin e kursimit të përparuar të energjisë (14) - Vlera standarde ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së nxehtësisë VRV IV-S, pa marrë parasysh funksionin e kursimit të përparuar të energjisë
  (15) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike. (15) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike. (15) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.
  (16) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (16) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (16) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.
  (17) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (17) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (17) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.
  (18) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit (18) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit (18) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit
  (19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë (19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë (19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë
  (20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër (20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër (20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër