Tabela e specifikimeve për RKXYQ-T

RKXYQ8T7Y1B RKXYQ5T7Y1B (Të arkivuara)
Dimensionet Njësia Lartësia mm 701 701
    Gjerësia mm 760 600
    Thellësia mm 554 554
Pesha Njësia kg 105 77
Kompresori Type   Kompresor spiral i mbyllur hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht
Niveli i fuqisë së zhurmës Cooling Nom. dBA 64.0 (4) 60.0 (4)
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 48.0 (5) 47.0 (5)
Antipiretik Type   R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5
  Ngarkesa kg 4.00 2.00
  Mbushja TCO2Eq 8.35 4.20
Aksesore Standarde Manual instalimi dhe përdorimi 1 1
  Tuba për lidhjen 5 4
  Deklaratë konformiteti 1 1
  Etiketë e agjentit ftohës për rregulloren e gazit F 1 1
  Fasheta lidhëse për kabllot 3 3
  Vida 1 1
Power supply Name   Y1 Y1
  Phase   3N~ 3N~
  Frekuenca Hz 50 50
  Tensioni V 380-415 380-415
Shënime (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m
  (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m
  (3) - Nr. aktual i njësive të brend. varet nga lloji i njësisë së brend. (njësi e brend VRV DX) dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sist. (që është:; 50% ≤ CR ≤ 130%). (3) - Nr. aktual i njësive të brend. varet nga lloji i njësisë së brend. (njësi e brend VRV DX) dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sist. (që është:; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme. (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.
  (5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës. (5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.
  (6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit (6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit
  (7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB (7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB
  (8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit. (8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.
  (9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc ≥ vlerë minimale Ssc (9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc ≥ vlerë minimale Ssc
  (10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit. (10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.
  (11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë. (11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.
  (12) - TOCA do të thotë vlerë totale e secilës OC-je të vendosur. (12) - TOCA do të thotë vlerë totale e secilës OC-je të vendosur.
  (13) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit (13) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit
  (14) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (14) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.
  (15) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (15) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.
  (16) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike. (16) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.
  (17) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë (17) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë
  (18) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër (18) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër
  (19) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit (19) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit