Tabela e specifikimeve për FHA-A(9) / RZQG-L(8)Y1

FHA71AVEB9 / RZQG71L8Y1B FHA100AVEB / RZQG71L8Y1B FHA71AVEB99 / RZQG71L8Y1B FHA100AVEB9 / RZQG71L8Y1B FHA100AVEB / RZQG100L8Y1B FHA140AVEB / RZQG100L8Y1B FHA140AVEB9 / RZQG100L8Y1B FHA100AVEB9 / RZQG100L8Y1B FHA125AVEB / RZQG125L8Y1B FHA140AVEB / RZQG125L8Y1B FHA125AVEB9 / RZQG125L8Y1B FHA140AVEB9 / RZQG125L8Y1B FHA140AVEB9 / RZQG140L7Y1B FHA140AVEB / RZQG140L7Y1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.80 6.80 6.80 6.80 9.50 9.50 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00 12.00 13.40 13.40
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 7.50   7.50   10.80     10.80 13.50   13.50   15.50 15.50
Efikasiteti nominal EER   3.82 3.82 3.82 3.82 4.13 4.13 4.13 4.13 3.52 3.52 3.52 3.52 2.92 2.92
  COP   4.13   4.13   4.15     4.15 3.89   3.89   3.63 3.63
  Annual energy consumption kWh 890   890   1,150     1,150 1,705   1,705      
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A   A   A     A A   A      
    Ngrohje   A   A   A     A A   A      
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A+ A+    
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 6.80 6.80 6.80 9.50 9.50 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00 12.00 13.40 13.40
  SEER   6.86 6.86 6.86 6.86 6.11 6.11 6.11 6.11 6.01 6.01 6.01 6.01 6.22 6.22
  ηs,c %                         245.96 245.96
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 347 347 347 347 545 545 545 545 699 699 699 699 1,292 1,292
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A+ A+ A+ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A+ A+    
  Kapaciteti Pdesign kW 7.60 7.60 7.60 7.60 11.30 11.30 11.30 11.30 14.13 14.13 14.13 14.13 11.61 11.61
  SCOP/A   4.32 4.32 4.32 4.32 4.61 4.61 4.61 4.61 4.23 4.23 4.23 4.23 4.22 4.22
  ηs,h %                         165.87 165.87
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,463 2,463 2,463 2,463 3,432 3,432 3,432 3,432 4,677 4,677 4,677 4,677 3,851 3,851
Shënime (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (1) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (1) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (1) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit (1) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (1) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (1) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit   (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit   (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit     (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit   (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit   (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike   (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike   (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike     (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike   (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike   (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike