Tabela e specifikimeve për FAA-B / RZASG-MV1

FAA71BUV1B / RZASG71M2V1B FAA100BUV1B / RZASG100M7V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.80 (1) 9.50 (1)
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 7.50 (2) 10.8 (2)
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A+
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 9.50
  SEER   6.41 5.83
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 371 570
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A A
  Kapaciteti Pdesign kW 4.50 6.00
  SCOP/A   3.90 3.85
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 1,615 2,182
Shënime (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike