Tabela e specifikimeve për EHBH-E6V

EHBH04EF6V EHBH08EF6V EHBH04EA6V (Të arkivuara) EHBH08EA6V (Të arkivuara)
Casing Colour   Bardhezi Bardhezi Bardhezi Bardhezi
  Material   Rezinë, fletë metalike Rezinë, fletë metalike Rezinë, fletë metalike Rezinë, fletë metalike
Dimensionet Njësia Lartësia mm 840 840 840 840
    Gjerësia mm 440 440 440 440
    Thellësia mm 390 390 390 390
Pesha Njësia kg 42.0 42.0 42.0 42.0
PED Category   Art. 4.3, Shihni shënimin 1 Art. 4.3, Shihni shënimin 1 Art. 4.3, Shihni shënimin 1 Art. 4.3, Shihni shënimin 1
Niveli i fuqisë së zhurmës Nom. dBA 42 (4) 42 (4) 42 (4) 42 (4)
Niveli i presionit të zhurmës Nom. dBA 28 (5) 28 (5) 28 (5) 28 (5)
Diapazoni i funksionimit Ngrohje Ana e ujit Min. °C 0 (6) 0 (6) 0 (6) 0 (6)
      Maks. °C 0 (6) 0 (6) 0 (6) 0 (6)
Power supply Name   Shihni shënimin 7 Shihni shënimin 7 Shihni shënimin 7 Shihni shënimin 7
Ngrohësi elektrik Furnizimi me energji Emri   6V3 6V3 6V3 6V3
    Faza   1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~
    Frekuenca Hz 50 50 50 50
    Tensioni V 230 230 230 230
  Siguresat e rekomanduara A 20.000 (8) 20.000 (8) 20.000 (8) 20.000 (8)
Shënime (1) - Kategoria e njësisë PED: Art3§3: përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC (1) - Kategoria e njësisë PED: Art3§3: përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC (1) - Kategoria e njësisë PED: Art3§3: përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC (1) - Kategoria e njësisë PED: Art3§3: përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC
  (2) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes). (2) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes). (2) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes). (2) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).
  (3) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë. (3) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë. (3) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë. (3) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë.
  (4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)
  (5) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike. Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës. Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme. (5) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike. Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës. Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme. (5) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike. Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës. Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme. (5) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike. Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës. Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.
  (6) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit (6) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit (6) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit (6) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit
  (7) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së kontrollit është vetëm për ngrohësin përforcues. Kutia e çelësit të kutisë së kontrollit furnizohet përmes njësisë së jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë. (7) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së kontrollit është vetëm për ngrohësin përforcues. Kutia e çelësit të kutisë së kontrollit furnizohet përmes njësisë së jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë. (7) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së kontrollit është vetëm për ngrohësin përforcues. Kutia e çelësit të kutisë së kontrollit furnizohet përmes njësisë së jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë. (7) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së kontrollit është vetëm për ngrohësin përforcues. Kutia e çelësit të kutisë së kontrollit furnizohet përmes njësisë së jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë.
  (8) - 4 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike) (8) - 4 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike) (8) - 4 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike) (8) - 4 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike)
  (9) - Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregulloreve kombëtare dhe lokale (9) - Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregulloreve kombëtare dhe lokale (9) - Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregulloreve kombëtare dhe lokale (9) - Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregulloreve kombëtare dhe lokale