Si mund ta çaktivizoj regjimin e instaluesit në një pompë nxehtësie Daikin Altherma?

Për Daikin Alth​erma të gjeneratës së 3-të (për Daikin Altherma të gjeneratës së 2-të shikoni më poshtë)

Hapi 1

Shkoni te njësia e brendshme.

Ekrani i Daikin Altherma 3

Hapi 2

Rrotulloni diskun majtas derisa të theksohet artikulli i menysë “User profile” (Profili i përdoruesit) në ekran dhe shtypni diskun.

Ekrani i profilit të përdoruesit

Hapi 3

Shfletoni përmes listës së shifrave duke rrotulluar diskun djathtas, duke e shtypur atë për të modifikuar shifrën e zgjedhur. Më pas, rrotullojeni diskun majtas për të ndryshuar shifrën e zgjedhur në 1. Bëjeni këtë për të katër shifrat.

Ekrani me 2 nga 4 shifra i caktuar në 1

Hapi 4

Pasi të jenë caktuar të gjitha shifrat në 1, konfirmoni kodin duke shtypur diskun majtas. Titulli i menysë tani është ndryshuar në “User” (Përdoruesi), duke treguar se regjimi i instalimit tani është çaktivizuar.

Ekrani me 4 shifra i caktuar në 1

Për Daikin Alth​erma të gjeneratës së 2-të

Hapi 1

Shkoni te njësia e brendshme.

Njësitë e brendshme Daikin Altherma të gjeneratës së 2-të

Hapi 2

Në ndërfaqen e përdoruesit, shtypni dhe mbani shtypur butonin për të paktën 4 sekonda. Regjimi i instaluesit tani është çaktivizuar.

Ndërfaqja e përdoruesit në distancë